28 มี.ค. 2023 18:50:00 การจัดเก็บภาษี อบต.หนองช้างใหญ่ 155

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566

ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/tax/cost_appraisal_price_of_land_and_buildings2566p.pdf