6 พ.ค. 2022 23:30:00 แผนปฎิบัติการและรายงานผลการป้องกันการทุจริต อบต.หนองช้างใหญ่ 528

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.หนองช้างใหญ่ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน **ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2565

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o40/o40_06052565reportanticorruption6m2565.pdf