ประกาศสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

20 ต.ค. 2021 17:50:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 85

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o24/o24_20102564reportprocurementlawmaty2564.pdf