รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่1)

5 เม.ย. 2022 16:40:00 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี อบต.หนองช้างใหญ่ 79

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o19/o19_04042565reportpay6m_oct2564_mach2565_12565.pdf