รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15 ธ.ค. 2021 16:40:00 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.หนองช้างใหญ่ 82

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o37/o37_15122564fraud_risk_management_action_report2564.pdf