17 ม.ค. 2022 15:30:00 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.หนองช้างใหญ่ 332

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o29/o29_17012565mapros_all_37_41.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่