10 มี.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 454

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลหนองช้างใหญ่
ซึ่งประกอบไปด้วย นาสวัสดิ์ คำศรี นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ประชาคม ผู้แทนภาคราชการ เป็นกรรมการ ประชุมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)