เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.209-35ฯ)

3 พ.ย. 2021 09:00:00 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ อบต.หนองช้างใหญ่ 132