หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2)

31 มี.ค. 2022 11:08:07 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองช้างใหญ่ 134