หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวพนักงานจ้าง และหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในการสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565

31 มี.ค. 2022 11:13:03 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองช้างใหญ่ 107