หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างสาวนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3)

31 มี.ค. 2022 10:57:58 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองช้างใหญ่ 103