9 ธ.ค. 2022 13:25:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 137

เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) อบต.หนองช้างใหญ่ จึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ