ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

6 มิ.ย. 2022 13:05:00 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.หนองช้างใหญ่ 97

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o06/o6_lawsmakelocalplan2548.pdf