ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558

1 ต.ค. 2013 09:00:00 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.หนองช้างใหญ่ 166