มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

31 มี.ค. 2022 10:59:00 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หนองช้างใหญ่ 126