ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

7 เม.ย. 2022 10:25:00 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.หนองช้างใหญ่ 84