15 มิ.ย. 2023 19:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 128

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่