ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยของ ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.พ. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 315