6 พ.ย. 2023 19:05:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 58

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำร่างแผนพัฒนาฯเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/activity/plan2566_2570.pdf