กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
15 มี.ค. 2023 15:51:00 แผนการตรวจสอบภายใน อบต.หนองช้างใหญ่ 90
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/internal_audit/internal_audit_charter.pdf