คู่มือบริหารงานทางสำหรับ อปท.
23 พ.ย. 2023 12:12:00 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.หนองช้างใหญ่ 29
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/handbook/manualroadmanagmentforlocal.pdf
คู่มือ การเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม 2565
2 พ.ค. 2022 15:20:00 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.หนองช้างใหญ่ 314
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o13/o13_guide_to_government_trips_and_training2565.pdf