โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 3
29 มี.ค. 2023 18:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 98
วันที่ 29 มีนาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 3 มีการฝึกปฏิบัติการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก และกิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ"
9 มี.ค. 2023 15:05:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 83
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ" ประจำปีงบประมาณ 2566
การออกตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
24 ม.ค. 2023 17:10:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 118
วันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษากลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ธ.ค. 2022 13:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 248
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุ...
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)
9 ธ.ค. 2022 13:25:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 175
เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) อบต.หนองช้างใหญ่ จึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระห...
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใส ในการทำงาน ปี 2565
30 ส.ค. 2022 17:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 426
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุ...
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
27 ก.ค. 2022 18:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 442
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2  มีการอบรมให้ความรู้ และนำคณะผู้สู...
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองช้างใหญ่
18 มิ.ย. 2022 19:30:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 352
วันที่18มิถุนายน 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.หนองช้างใหญ่ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองช้างใหญ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนเขตตำบลหนองช้างใหญ่...
การพิจารณาอนุมัติกลุ่มอาชีพขอกู้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มวิสาหกิจร้านค้าชุมชน บ้านหนองช้างใต้ หมู่ที่7
13 มิ.ย. 2022 11:44:49 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 360
วันที่ 13 มิถุนายน 2565  คณะกรรมการบริหารเงินเศรษฐกิจชุมชนประกอบด้วย นายก อบต. ปลัด อบต. ประธานสภา กำนัน ผอ.กองคลังและนักพัฒนาชุมชน    ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติกลุ่มอาชีพขอกู้เงินกระ...
กิจกรรม RECYCLE เพื่อชุมชนน่าอยู่ การประดิษฐ์กระเป๋าจากซองกาแฟ
8 มิ.ย. 2022 17:45:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 390
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรม   RECYCLE   เพื่อชุมชนน่าอยู่ การประดิษฐ์กระเป๋าจากซองกาแฟที่ใช้แล้ว  
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
20 พ.ค. 2022 14:49:37 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 455
วันที่ 18พฤษภาคม2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ นำโดย นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.256...
การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565
5 พ.ค. 2022 17:30:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 366
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม...
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 เม.ย. 2022 18:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 438
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 18 เมษายน 2565 กิจกรรมที่ 1 : การอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐานของรัฐ ณ ห้องประชุมองค์...
การออกตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ
17 มี.ค. 2022 13:55:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 366
 วันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกติดตามให้คำปรึกษาให้กับกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลหนองช้างใหญ่
10 มี.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 624
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลหน...
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพพนักงานส่วนตำบลและประชาชน
16 ก.พ. 2022 14:45:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 426
กิจกรรมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล(พระโรจน์) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพพนักงานส่วนตำบลและประชาชน   ประจำปีงบประมาณ  2565