เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนไปโสกเม็ก รหัสสายทาง อบ.ถ. 209-089ฯ)
8 มิ.ย. 2023 18:45:00 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ อบต.หนองช้างใหญ่ 36
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/plan/08062566roadm4ubroad209089.pdf คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่ ฯ)
6 ต.ค. 2022 16:25:00 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ อบต.หนองช้างใหญ่ 246
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o21/o21_06102565p65100018773roadm1.pdf คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ...