แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
17 ก.พ. 2023 19:45:00 การขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 104
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/order/o40_1order55_2566appointing_working_group_drive_ethics.pdf