Hot News :
สำนักงานปลัด

นายมงคล  สิงห์ชาติ

หัวหน้าสำนักปลัด


พนักงานส่วนตำบล

นางบัวชมพู  แก่นจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิไลรัตน์  วงศ์คูณ

นักพัฒนาชุมชน

นายจิรวัฒน์  แดงสะอาด

นักทรัพยากรบุคคล

นายสันติภพ  บุดดีสิงห์

นักจัดการงานทั่วไป

นายวุฒิพงษ์  บัวแก้ว

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นายธงชัย วรนาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายนที ครุฑนาม

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายวัชรินทร์ พลเทพ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวนัฐกานต์ ชนะมัจฉา

ผู้ช่วยพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นายณัฐพล นางาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.พิชยาภา บุญสิงห์

ผู้ช่วยงานสาธารณสุข

นายรังสรรณ เหลือศิริ

พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

นายประสงค์ รัตนะโสภา

ภารโรง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ