ปรับปรุงล่าสุด 5 ม.ค. 2022 04:19:51 1,117

 

 

วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

   หนองช้างใหญ่ ใฝ่พัฒนา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง ประชาสามัคคี ข้าวคุณภาพดี คนมีคุณภาพ

 

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
(คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 •    พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
 •    พัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
 •    พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 •    จัดให้มีบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
 •    จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส
 •    พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

 

คำขวัญ

ป่าเห็ดระโงก โคกเห็ดเผาะ เลาะลำเซบก ดงดอกกระเจียว ถิ่นกำเนิดมะขามหวาน พิพิธภัณฑ์ล้ำค่า บูชาพระโรจน์

 

เป้าประสงค์

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการเพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 • ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมด้านการศึกษา ช่องทางข่าวสาร ให้ประชาชนใฝ่เรียนรู้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 • สืบทอดและอนุรักษ์ประเภณีท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น
 • ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นพื้นฐาน
 • อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเป็นรูปธรรม
 • มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้