Hot News :

นายสุนทร ท่าหาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

การก่อสร้างบ้านให้แก่ ผู้ยากจน ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

     วันนี้ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่ที่จะก่อสร้างบ้านให้แก่ ผู้ยากจน ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รายนายสมศักดิ์ แสงนิ่ม ราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่...

[ 15-06-2563 ] Hits:12

การตรวจเยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอม่วงสามสิบ

     วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (ชพอ.) อำเภอม่วงสามสิบ ได้จัดทำโครงการบูรณาการเยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นายก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและติดตาม กำกับ การดำเนินงานควมคุมโรคติดต่อในพื้นที่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...

[ 11-06-2563 ] Hits:14

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ สุนัข แมว กระต่าย ลิง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว กระต่าย ลิง ให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาเลี้ยงสัตว์ให้บริการไม่มีค่าใช้จ่าย การให้บริการ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

[ 10-06-2563 ] Hits:3

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ